Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Greenberry B.V. juni 2024.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. aanbieding: een prijsopgave van Greenberry tot het uitvoeren van een bepaalde dienst, welke nog niet door opdrachtgever is geaccordeerd (offerte);
 2. Greenberry: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Greenberry B.V.;
 3. opdrachtgever: degene die aan Greenberry opdracht heeft verstrekt dan wel heeft aanvaard tot uitvoering van een overeenkomst;
 4. overeenkomst: een door of namens opdrachtgever mondeling of schriftelijk geaccepteerde offerte of een anderszins door zowel Greenberry als opdrachtgever geaccordeerd stuk met daarin de opdracht aan Greenberry tot het verrichten van bepaalde diensten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

  2. Aanbiedingen en overeenkomsten

  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Greenberry goederen en/of diensten dan wel werken van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten/werken niet in deze voorwaarden zijn omschreven. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de inhoud van aanbiedingen en/of overeenkomsten prevaleert de inhoud van de aanbiedingen en/of overeenkomsten.

  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  Eventuele toepasselijkheid van inkoop‐ of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve indien door Greenberry schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

  2.3 Een aanbieding door Greenberry gedaan heeft een geldigheidsduur van dertig dagen tenzij anders is vermeld. Een overeenkomst kan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, niet door opdrachtgever worden geannuleerd. 

  2.4 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Greenberry en opdrachtgever zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde algemene voorwaarden te vervangen waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde voorwaarde.

  2.5 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtgever blijk geeft akkoord te zijn met de aanbieding van Greenberry.

  2.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd dan wel anderszins tussentijds worden beëindigd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

  2.7 Het is Greenberry toegestaan bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

  3. Prijzen en betaling

  3.1 Alle door Greenberry geoffreerde prijzen zijn excl. BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiekvervallende bedragen, geldt dat Greenberry gerechtigd is d.m.v. een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

  3.2 Greenberry is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs en tarieven d.m.v. een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever aan te passen voor prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

  3.3 Alle facturen zullen door de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de opdrachtgever medegedeeld en wordt hem een nadere betalingstermijn gesteld van zeven dagen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Greenberry behoudt zich het recht voor de levering op te schorten indien de opdrachtgever in verzuim is.

  3.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Indien de opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, hetgeen de opdrachtgever verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt hierbij vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

  3.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dient de opdrachtgever zijn bezwaren binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Greenberry kenbaar te maken. Greenberry zal in dat geval een onderzoek instellen naar de juistheid van de factuurbedragen en de resultaten daarvan aan opdrachtgever mededelen. Een mededeling gedaan ná de in dit lid vermelde periode is te laat en leidt tot verlies van alle rechten van opdrachtgever. Opdrachtgever kan in dat geval geen bezwaren indienen en dient tot volledige betaling over te gaan.

  3.6 Greenberry brengt na acceptatie van een opdracht door de opdrachtgever een vooruitbetaling in rekening van 30 % van het totaalbedrag zoals dat is voorgelegd in de offerte. Zodra dit bedrag van opdrachtgever is ontvangen, zal Greenberry haar werkzaamheden aanvangen. De resterende som zal in rekening worden gebracht na oplevering van het project, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

  3.7 Een eventueel recht op verrekening en opschorting door opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

  4. Vertrouwelijkheid

  4.1 Partijen staan er over en weer voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van deze gegevens gebiedt. Deze geheimhoudingsverplichting blijft gelden na beëindiging van de overeenkomst.

  4.2 Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd indien dit voortvloeit uit de aard van de gegevens of indien de gegevens door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

  5. Intellectuele en of industriële eigendomsrechten

  5.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op door Greenberry ontwikkelde of ter beschikking gestelde concepten, programmatuur, apparatuur, goederen of materialen in de breedste zin van het woord, berusten uitsluitend bij Greenberry of haar licentiegevers. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greenberry niet gerechtigd enige door Greenberry aan haar ter beschikking gestelde concepten, programmatuur, apparatuur, goederen of materialen te gebruiken, verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen. De opdrachtgever krijgt uitsluitend die rechten en bevoegdheden die bij de overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk aan hem worden toegekend en zal de concepten, programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

  5.2 Het is Greenberry toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de concepten en de programmatuur. Als Greenberry d.m.v. technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, aan te passen of te ontwijken.

  5.3 Het is opdrachtgever toegestaan één kopie te maken van de programmatuur voor gebruik na eventueel beschadiging of diefstal van de programmatuur. Indien de door Greenberry genomen technische maatregelen het maken van een dergelijke kopie verhinderen, zal Greenberry op verzoek van de opdrachtgever aan hem een kopie ter beschikking stellen. Deze kopie dient bij het einde van de overeenkomst en in ieder geval op eerste verzoek aan Greenberry geretourneerd te worden en van de systemen van opdrachtgever verwijderd te worden en verwijderd te blijven.

  5.4 Greenberry is tot geen enkele vrijwaring jegens de opdrachtgever gehouden wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

  5.5 De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het beschikbaar stellen aan Greenberry van apparatuur, programmatuur of materialen en zal Greenberry vrijwaren tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat beschikbaarstelling, het gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

  5.6 Greenberry behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  6. Eigendomsvoorbehoud

  6.1 Alle door Greenberry geleverde en zich onder opdrachtgever bevindende zaken, websites, software, hardware en/of ontwerpen in de breedste zin van het woord blijven eigendom van Greenberry tot het moment dat opdrachtgever alle bedragen, die verschuldigd zijn voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle bedragen die opdrachtgever wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

  6.2 (Gebruiks)rechten worden aan opdrachtgever slechts verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.

  7. Overdracht van rechten en verplichtingen

  7.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Greenberry daarvoor vooraf schriftelijk toestemming verleent.

  8. Onderhoudswerkzaamheden

  8.1 Greenberry heeft het recht te leveren diensten tijdelijk op te schorten en producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden dit noodzakelijk maken. Het opschorten van diensten en/of het tijdelijk buiten gebruik stellen van producten kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van Greenberry voor door de opdrachtgever mogelijk geleden schade van welke aard dan ook.

  9. Aansprakelijkheid

  9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Greenberry met betrekking tot directe schade, voortvloeiend of verband houdend met de (uitvoering van de) overeenkomst, is beperkt tot hetgeen haar verzekeraar in enig geval uitkeert en mocht de verzekeraar niet uitkeren, tot een maximumbedrag van € 5.000,-. Greenberry is niet aansprakelijk voor gevolgschade en andere vormen van indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen en verminderde goodwill. Mocht op gronden van opzet dan wel bewuste roekeloosheid desondanks aansprakelijkheid van Greenberry voor indirecte schade bestaan, dan is die schade beperkt tot hetgeen haar verzekeraar in enig geval uitkeert en mocht de verzekeraar niet uitkeren, tot een maximumbedrag van
  € 5.000,-.

  9.2 Greenberry is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondergeschikten en hulppersonen.

  9.3 De beperking van aansprakelijkheid genoemd in artikel 9.1 is niet van toepassing in het geval Greenberry (althans de met de leiding belaste personen) opzettelijk dan wel bewust roekeloos heeft gehandeld.

  1. 4 Gezien het op internet grote aantal knelpunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet opdrachtgever rekening houden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk kan zijn.

  9.5 Opdrachtgever vrijwaart Greenberry van elke aanspraak door een derde wegens een fout van een bij of door de opdrachtgever ingeschakeld persoon of bedrijf.

  9.6 Een vordering tot vergoeding van schade moet binnen 3 werkdagen schriftelijk bij Greenberry worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

  10. Overmacht

  10.1 Greenberry is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Greenberry daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers voor Greenberry. Wanneer de overmachtsituatie langer dan veertien dagen heeft geduurd, heeft Greenberry het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt naar verhouding afgerekend.

  Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet aan Greenberry is toe te rekenen, ten gevolge waarvan Greenberry niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, één en ander met inachtneming van de invulling die daaraan in de literatuur en jurisprudentie is gegeven.

  11. Wijziging van de voorwaarden

  11.1 Greenberry behoudt zich het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds ten tijde van de wijziging of aanvulling gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijk bekendmaking van de wijziging of aanvulling.

  11.2 Indien opdrachtgever de wijziging en/of aanvulling in de voorwaarden niet wil accepteren, kan de opdrachtgever tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling van kracht wordt.

  12. Beëindiging

  12.1 Bij niet tijdige voldoening van enige betalingen op de vervaldag, zal Greenberry de opdrachtgever een redelijke termijn bieden om alsnog tot betaling over te gaan. Indien opdrachtgever ook na de aanmaning in gebreke blijft binnen de gestelde termijn aan de betalingsverplichting te voldoen zal opdrachtgever over het achterstallige bedrag een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand, ingaande op de vervaldag zonder dat ingebrekestelling is vereist.

  12.2 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, dan wel wanneer Greenberry gegronde redenen heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat zal zijn zijn verplichtingen behoorlijk na te komen, kan Greenberry de overeenkomst terstond en zonder ingebrekestelling ontbinden, zonder enige vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn. Van gegronde redenen om te vrezen tot niet-‐nakoming zal in ieder geval sprake zijn wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, de opdrachtgever onder bewind wordt gesteld en wanneer een derde beslag legt op de goederen van de opdrachtgever.

  12.3 Greenberry heeft eveneens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het internet (spammen), de opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met internationale wet- en regelgeving en wanneer de opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van geslacht, ras, uiterlijk, religie, cultuur of afkomst dan wel oproept tot geweld en anderszins handelt op een wijze die schade berokkenend is voor Greenberry.

  13. Toepasselijk recht en geschillen

  13.1 De overeenkomst en elke rechtsverhouding tussen Greenberry en opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

  13.2 De geschillen die tussen Greenberry en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Greenberry met de opdrachtgever gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht.

  14. Dienstverlening, privacy, informatiebeveiliging en overige

  14.1 Greenberry zal zich naar beste kunnen inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren. De verplichting van Greenberry heeft het karakter van een inspanningsverplichting tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Greenberry gerechtigd de aanvang van de diensten, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van een voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Elke overeengekomen termijn geldt bij benadering. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding wegens overschrijding van de termijn en de overeenkomst kan door opdrachtgever niet worden beëindigd wegens overschrijding van de termijn.

  14.2 Als Greenberry op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van overeengekomen dienstverlening vallen, zullen de werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Greenberry worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Greenberry. Greenberry is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

  14.3 De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als hiervoor in artikel 14.2 genoemd het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening niet gehaald kan worden.

  14.4 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen besluiten om m.b.t. de extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Greenberry de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

  14.5 Greenberry handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verwacht dit ook van opdrachtgever. Greenberry neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Greenberry houdt onder meer rekening met privacy by design en privacy by default. Onderdeel van de overeenkomst tussen Greenberry en opdrachtgever is het privacyreglement van Greenberry. In dit privacyreglement informeert Greenberry over de genomen privacymaatregelen en over de privacyrechten. Opdrachtgever dient akkoord te gaan met het privacyreglement en het privacyreglement en deze algemene voorwaarden zijn op het gebied van privacy aan elkaar verbonden. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperking van aansprakelijkheid, geldt ook in geval van aanspraken met betrekking tot privacy c.q. databeveiliging in de breedste zin van het woord.

  14.6 Indien Greenberry, op grond van de overeenkomst, gehouden is tot informatiebeveiliging, dan zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen gesloten overeenkomst. De informatiebeveiliging zal in algemene zin doeltreffend zijn en zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek en de gevoeligheid van de betreffende gegevens, passend is. Greenberry is echter niet gehouden tot een onredelijke mate van beveiliging. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.

  14.7 Greenberry is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal van de wijziging op de hoogte worden gebracht en de wijzigingen treden in op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

  © 2024

  digitaal design voor verbeteraars

 1. Werk
 2. Over ons
 3. Aanpak
 4. Werken bij
 5. Updates
 6. Contact
 7. Blijf up to date:
  NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief