Privacyverklaring sollicitanten

Juli 2021.

1. Introductie 

Greenberry B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30232318. Telefonisch kunt u ons bereiken via 030-2737424 en per e-mail via info@greenberry.nl.
Greenberry zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar sollicitanten. Wanneer een sollicitant de vacaturepagina van de website van Greenberry bezoekt (dan wel op een hieronder vermelde wijze ‘solliciteert’), verzamelt Greenberry informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van webformulieren. Deze persoonsgegevens worden door Greenberry op een wettige wijze gebruikt; dit betekent dat Greenberry persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten (de AVG). Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van de sollicitanten is voor Greenberry van groot belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Greenberry de gegevens van sollicitanten verwerkt.

2. Doeleinden en gegevens

Greenberry verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de website van Greenberry (www.greenberry.nl) dan wel via het ontvangen daarvan via de e-mail. Greenberry verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten en/of telefoongesprekken. De gegevens van sollicitanten die in ieder geval kunnen worden opgeslagen in de Greenberry database zijn: contactgegevens (NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, geslacht en opleidingen (scholing, opleidingen, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, getuigschriften, enz.).    

Greenberry verzamelt en verwerkt geen “gevoelige” informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt Greenberry hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant. Opgemerkt dient te worden dat indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Greenberry verstrekt, de sollicitant uitdrukkelijk toestemming aan Greenberry geeft om deze te gebruiken (voor bijvoorbeeld wervingsdoeleinden). Hierbij dient ook gedacht te worden aan het plaatsen van een (pas)foto op het CV.

De gegevens van sollicitanten die door Greenberry worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. Het hoofddoel van de verwerking is werving- en selectie van sollicitanten.

Het is de sollicitant bekend dat in het kader van het sollicitatietraject gebruik gemaakt kan worden van het systeem “Homerun” (www.homerun.co).

3. Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

Greenberry kan bepaalde gegevens van sollicitanten openbaar maken bijvoorbeeld aan een leverancier of contractorganisatie die diensten aan Greenberry levert, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. De van toepassing zijnde wetgeving wordt hierbij nageleefd. In deze gevallen kunnen geselecteerde derde partijen toegang krijgen tot de gegevens van sollicitanten. Greenberry draagt er zorg voor dat adequate beveiligingsnormen worden opgelegd aan deze derde partijen.

4. Het bewaren van gegevens van sollicitanten

Greenberry bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure en indien de sollicitant niet wordt aangenomen, bewaart Greenberry de gegevens van sollicitanten alleen indien Greenberry dit nodig acht en gedurende een termijn van maximaal 4 weken. Greenberry kan ook gegevens van sollicitanten bewaren indien er een "zakelijke behoefte" bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijvoorbeeld door de CV van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat, echter met toestemming van de betreffende sollicitant. Tenzij anders bepaald worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar door Greenberry bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze uit het systeem van Greenberry verwijderd.   

5. Beveiliging

Greenberry maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Zo is de website van Greenberry bijvoorbeeld adequaat beschermd (https). De toegang tot gegevens van sollicitanten is tevens beperkt tot personeelsleden van Greenberry die betrokken zijn bij de wervings- en selectieactiviteiten van Greenberry waaronder de directie/het management. Meer informatie hierover is op te vragen via: privacy@greenberry.nl.

6. Rechten van sollicitanten

De sollicitant heeft het recht om Greenberry te verzoeken, zijn of haar gegevens te corrigeren. Greenberry is alleen verplicht de gegevens van een sollicitant te corrigeren wanneer deze feitelijk onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor Greenberry de gegevens gebruikt. Daarnaast heeft de sollicitant het recht om zijn gegevens aan te (laten) vullen of te (laten) verwijderen, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure. Dergelijke verzoeken van sollicitanten worden zo snel mogelijk door Greenberry verwerkt.

7. Overig

Voor vragen en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens kan contact opgenomen worden via privacy@greenberry.nl. Vermeld in de onderwerpregel dan in ieder geval de tekst: “persoonsgegevens sollicitatie”. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek onze website regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Digitaal design waar iedereen een beetje beter van wordt.

Snel naar
  • Werk
  • Over ons
  • Aan de slag
  • Werken bij
  • Updates
Contact
  • Maliebaan 50
  • 3581 CS Utrecht
  • Nederland
  • Waar ligt dat?

We zijn een digitaal designbureau dat zich vastbijt in complexe vraagstukken. Door empathie, creativiteit en technologie te combineren, helpen we jou om je missie waar te maken.